Nova extensió de garantia en totes les nostres marques fins a 7 anys
juny 6, 2017
Servei Tècnic Oficial i Multimarca
setembre 14, 2017

Reglament d’Instalacions Tèrmiques als Edificis (RITE)

Compartir:

El passat 13 d’abril es va publicar al BOE el Reial Decret 238/2013, de 5 d’abril, pel qual es modifiquen determinats articles i instruccions tècniques del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat pel Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol (conegut en la pràctica pel seu acrònim RITE).

Les modificacions establertes tenen la doble finalitat d’incorporar al nostre ordenament jurídic les obligacions derivades de la Directiva 2010/31 / UE, pel que fa a instal·lacions tèrmiques dels edificis, i d’actualitzar el vigent Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) , adaptant-lo a les noves necessitats d’estalvi i eficiència energètica.

Les principals modificacions que incorpora són:

S’amplia, en l’àmbit d’aplicació del RITE, el concepte de reforma, incloent com a tal, l’ampliació del nombre d’equips de generadors de calor o fred, així com la substitució o reposició d’un generador de calor o fred per un altre de similars característiques, encara que això no suposi una modificació del projecte o memòria tècnica.

Determina l’obligació de la disposició de marcatge CE en tots els productes que s’incorporin a la instal·lació tèrmica, amb independència del canvi efectuat, sigui considerat o no reforma.

 

marcado CE

 

Aclareix l’obligació d’assenyalar les intervencions realitzades en les instal·lacions tèrmiques en el Llibre de l’Edifici, quan el mateix existeixi.

Estableix la disposició obligatòria del Certificat Anual de Manteniment, únicament en aquells casos en què sigui obligatori subscriure contracte de manteniment.

Determina el personal qualificat per dur a terme les inspeccions reglamentàries establertes al RITE, establint que periòdicament, els òrgans competents de les comunitats autònomes, posaran a disposició del públic llistats actualitzats d’experts qualificats o acreditats o d’empreses o entitats acreditades. Així mateix, el titular de la instal·lació pot triar lliurement entre els habilitats per a realitzar les funcions d’inspecció.

Àmplia els requisits necessaris per a l’exercici de l’activitat professional d’instal·lador o mantenidor tenint en compte els recents requisits reglamentaris derivats de la manipulació de gasos fluorats.

Finalment modifica diverses instruccions tècniques establertes en el RITE. Concretament, les instruccions modificades són:

 

o la IT 1.1. “Exigència de benestar i higiene”

o la IT 1.2 “Exigència d’eficiència energètica”

o la IT 1.3. “Exigència de seguretat”

o la IT 3.3 “Programa de manteniment preventiu de les instal·lacions tèrmiques”

o la IT 4.2. “Inspeccions periòdiques d’eficiència energètica”

o la IT 4.3. “Periodicitat de les inspeccions d’eficiència energètica”

 

Les modificacions establertes en el present Reial decret entren en vigor l’endemà de la seva publicació (14 d’abril de 2013) en el Butlletí oficial de l’Estat.

 

 

DESCÀRREGUES CERTIFICATS

Compartir: